ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด 
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้     2561-06-21
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ     2561-06-06
  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดปริมาณการส่งออกหนังงูเห่าฟอกและผลิตภัณฑ์ท     2561-05-28
  การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ     2561-03-08
  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่าปี 2561     2561-01-22
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป     2561-01-22
  ขอส่งประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     2560-12-27
  ขอให้ส่งผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแ     2560-12-07
  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐     2560-12-07
  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐     2560-12-07
  มอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่     2560-12-07
  ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร     2560-12-07
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๒     2560-12-07
  การดำเนินโครงการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๒     2560-12-07
  สำเนาวิทยุ     2560-12-07
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ๕ ธั     2560-12-07
  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบอกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรการใช้จ่ายงบประม     2560-12-07
  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวที่ ๖ ค่าบร     2560-12-07
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเท     2560-12-07
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ประจำปีงบประมาณ      2560-12-07
  การจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     2560-12-07
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร     2560-12-07
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี "เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล"     2560-12-07
  รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกในระบบ GF MIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     2560-12-07
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้มีสิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมอื่น     2560-12-07
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่าระหว่างกรมทรัพยา     2560-12-07
  ขอส่งสำเนาหนังสือ     2560-12-07
  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ ๑๙     2560-12-07
  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม     2560-12-07
  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐     2560-12-07

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
 

นายวิทยา วานิช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.162.123.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,230,363
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com