ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือเประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
  ขอความร่วมมือจัดิจกรรม ( Big Cleaning Day ) ตามโครงการ " อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน จัดิจกรรม     2561-03-08
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการอำนวยการและคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบ     2561-03-08
  การใช้อาหารและเปิดเสียงล่อนกเพื่อการพาณิชย์     2561-03-08
  สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561     2561-03-08
  การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำกว่าค่าป้าเหมาย     2561-03-08
  การกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การล     2561-03-08
  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความนิยยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ท     2561-03-08
  วิธีปฏิบัติในการจัดทำหนังสือภายในและหนังสือเวียนทั่วไปตามมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 4.2      2561-03-08
  ขออนุญาตสลักชื่อพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงน     2561-03-08
  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการ์ และตรวจเวร - ตรวจยามรักษาการณ์ ปร     2561-03-08
  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียนอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     2561-03-08
  ขอรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ     2561-03-08
  แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญ      2561-03-08
  รายการขอเบิกที่ธานาคารปฎิเสธการโอนเงิน (Return )     2561-03-08
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล     2561-03-08
  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหว     2561-03-08
  การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประ     2561-03-08
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรั     2561-03-08
  ซักซอ้มความเข้าใจในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์     2561-03-08
  หลัการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัฃกาลที่ 9)     2561-03-08
  ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่     2561-03-08
  ซักซอ้มแนวทางการปฏิบัติงาน     2561-03-08
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริห     2561-03-06
  ชอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "ยุทธศาสตร์ส่งเสริมไม้เศรษบกิจ.....ขับเคลื่อนอย่างไรให้ถึงเป้า"     2561-03-06
  ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 14 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน     2561-03-06
  ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 14 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน     2561-03-06
  หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561     2561-03-06
  Global bamboo and Rasttan Congress 2018 : Call for Abstracts and Sponsorship     2561-03-06
  การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบป     2561-03-06
  ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมเกียรติ ประจำปี 2561     2561-03-06

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ต่อไป
 

นายวิทยา วานิช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 มีนาคม 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.158.30.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,180,727
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com